Update: 10 november 2019 - Bescherming Persoons- en Gezondheidsgegevens

Als zorgverlener hecht ik veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Met de invoering van de Europese Algemene vordering Gegevensbescherming (GDPR) is het voornaam om jou, als patiënt, duidelijkheid te bieden in de verwerking van je persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze informatie. Naar aanleiding van deze wetgeving heeft Acupuncto deze nota opgemaakt die verduidelijking geeft over de wijze van verwerking van persoonsgegevens en de inzagerechten.

 

Deze nota is van toepassing op al mijn patiënten, voormalige patiënten, alsook op de personen die ik met Acupuncto als klant probeer te werven of die belangstelling tonen voor mijn diensten.

 

Acupuncto verwerkt je persoonsgegevens en gezondheidsgegevens met de nodige zorg en heeft aandacht voor de veiligheid van deze informatie. Met de benaming “Acupuncto” wordt bedoeld mijn acupunctuurpraktijk - Wim Vandebrouck met als ondernemingsnummer 0892.059.114. Voor meer informatie betreffende deze nota kan je schriftelijk contact opnemen via brief gericht aan Acupuncto, Wim Vandebrouck, Bosstraat 74 te 3540 Herk-de-Stad. Je kan me digitaal bereiken via e-mail op wim@acupuncto.be.

Welke gegevens worden verwerkt?

  • Uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum, …)

  • Uw contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer, …) of die van een wettelijke vertegenwoordiger

  • Uw identificatiegegevens bij uw hospitalisatieverzekering, ziekteverzekering - ziekenfonds (naam, aansluitingsnummer, ...)

  • Uw financiële identificatiegegevens ingeval mijn diensten kaderen binnen een samenwerking met een onderneming (bankrekeningnummer, bedrijfsgegevens, ...)

  • Gegevens betreffende uw huisarts of andere behandelaars indien noodzakelijk voor de behandeling.

  • Uw Medische gegevens, met inbegrip van de lichamelijke en geestelijke gezondheid

  • Uw familiale gegevens, indien dit relevant is voor de behandeling

Het doel van deze gegevensverzameling

Je persoonsgegevens worden verwerkt als u contact met Acupuncto opneemt of in het kader van uw behandeling met als doel het verzorgen van een goede, kwaliteitsvolle gezondheidszorg (AVG artikel 9.1.f). Ik houd me strikt aan de wettelijke verplichtingen die de overheid mij als behandelaar oplegt (AVG artikel 6.1.c), en ben onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder- of lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden verwerkt met als doel informatie te verstrekken in de vorm van nieuwsbrieven en of gerichte contacten. Het betreft informatieverzameling via de website www.acupuncto.be, sociale media en/of afgifte visitekaartjes. In deze context worden enkel persoonsgegevens als naam, adres, email en telefoon bijgehouden.

Worden gegevens overgemaakt aan derden?

De door Acupuncto verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor de tegemoetkoming via mutualiteiten, of een tussenkomst via de verzekering. Voor de boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

De verkregen gegevens, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien je toestemming hebt gegeven, worden jouw gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners of instanties. Enkel indien u een (behandel)relatie aangaat met deze dienstverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. De gegevens die aan deze dienstverleners worden doorgegeven, zijn beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en zij dienen technisch en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens na te leven. In geen geval worden uw gegevens doorgegeven voor commerciële doeleinden.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

In bepaalde gevallen kan een extern bureau en diens medewerkers (beperkte) toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking zodat er voldoende tijd is voor de patiënten (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je dossier inclusief je persoonsgegevens dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Ik neem de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Het elektronisch patiëntendossier (epd) wordt beheerd door een erkend softwarepakket, Crossuite. De connectie gebeurt via een beveiligde internettoegang die versleuteld is met een persoonlijk passwoord en een steeds wisselend token.

 

Jouw rechten als patiënt

In overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming heb je het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Je kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen.

 

In bepaalde gevallen kan je ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Bij vragen of klachten kan je ook steeds bij mij terecht via de hogervermelde gegevens.

 

Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we je om direct contact op te nemen. Komen we er samen niet uit dan bestaat de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

ACUPUNCTO

JE GEZONDHEID OP PUNT

Met acupunctuur of laseracupunctuur (zonder naalden) brengen we je lichaam tot meer evenwicht.

Bosstraat 74, 3540 Herk-de-Stad

+32 (0)494 413371

Erkend lid beroepsvereniging Eufom

  • Sociale media - facebook
  • Sociale media - instagram